agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
Postojeće stanje snabdevanja građana pijaćom vodom u našoj zemlji 
 

 
 
 
 
 
 

    Snabdevanje stanovništva urbanih sredina (gradova i sela) pijaćom vodom se najčešće vrši distribucijom vode cevovodom od izvorišta do mesta življenja (kuće ili stanovi).
     Izvorišta pijaće vode su u najviše slučajeva podzemni vodeni resursi (artejski, subartejski ili reni bunari) ili pak površinske vode. Na samim izvorištima voda, najčešće, ne odgovara normama vode za piće, a uglavnom ne postoji nikakav fizičko hemijski tretman sirove vode, već samo dezinfekcija hlornim preparatima.
Na veoma malom broju izvorišta je instaliran fizičko-hemijski tretman pre dezinfekcije vode, a postoje i izvorišta na kojima se ne vrši ni dezinfekcija vode.
U većem broju slučajeva, gde se voda bez prethodne pripreme dezinfikuje i transportuje cevovodom do potrošača, kao i u manjem broju slučajeva gde tretman vode nije obavljen korektno, dolazi do pogoršanja fizičko-hemijskog sastava vode.
Usled oksidacije kiseonikom i/ili hlornim preparatom nastaje čitava paleta novih hemijskih jedinjenja koja nisu bila prisutna u izvornoj vodi resursa. To su razni teško rastvorljivi talozi gvožđa i mangana, produkti razlaganja organskih materija, kao i hloramini, trihalometani i drugi hlorovani derivati organskih materija.
Osim navedenog, veliku opasnost za stanovništvo predstavljaju i specifični mikrozagađivači poreklom iz izvorne vode resursa, kao što su fenoli, arsen ili amonijak, koji u slučaju zastarelog načina
pripreme vode (tehnologije) na izvorištu ili pak nepostojanja iste, ostaju u vodovodnoj vodi i dopremaju se do potrošača.
Kao sekundarni problem posledično nastao dugogodišnjim transportom vode opisanog sastava kroz vodovodni sistem, ističe se izuzetno loš kvalitet vodovodnih cevi, koje su pored prosečne starosti od 30 i više godina opterećene ogromnim naslagama taloga – odličnim prekursorima ugrožavanja organoleptičkih i mikrobioloških osobina vodovodne  – pijaće vode. 
Ukratko, stanje tehnike je takvo da najveći deo našeg stanovništva kroz vodovodne cevi dobija neadekvatnu vodu za piće, koja nije u saglasnosti sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ, 42/98).